အေမွာင္ေတြရြာခ်တဲ့မိုးတိမ္

ထက်မြတ်နိုင်ဇင်

600 Kyats ကျပ်
တစ္ခ်ိန္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္ခဲ့သူ စပ္ေ႐ႊသိုက္ရဲ႕ ‘ႏိုင္ငံေတာ္ယာယီသမၼတမိန္႔ခြန္း’ ကို စာအုပ္ရဲ႕ အမွာစာ ( ၁ ) အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဒီဝတၳဳဟာ စကတည္းက ထူးျခားေနပါတယ္။ ေနာက္တစ္မ်က္ႏွာမွာေတာ့ စာေရးဆရာ မင္းခိုက္စိုးစန္ရဲ႕ အမွာစာ … “လူတစ္ေယာက္က ဒုစ႐ိုက္မႈကို က်ဴးလြန္သည္ဆိုပါစို႔။ ယင္းမွာ စိတ္ယုတ္စိတ္ညံ့တည္းဟူေသာ ဘတ္တီးရီးယားက ထိုသူ၏ ႏွလံုးသားကို တိုက္ခိုက္ေအာင္ပြဲခံသြားျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုသူတစ္ေယာက္၏ ႏွလံုးသားကိုယ္ခံအား နည္းပါးလြန္းေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္၏။ ဒါကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္မွာ ထိုသူႏွလံုးသားထဲက စိတ္ယုတ္စိတ္ညံ့တည္းဟူေသာ ဘတ္တီးရီးယားကို ပေပ်ာက္ေအာင္ ကုသဖို႔ျဖစ္သည္။ ….. အမုန္းတရားမ်ား၊ စိတ္ညံ့စိတ္ဖ်င္းမ်ားသည္ ႏွလံုးသားကိုယ္ခံအားနည္းသူအခ်င္းခ်င္း စုဖြဲ႕မိေနေသာအခါ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ကူးစက္သြားၿပီး အမုန္းတရား လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီး ျဖစ္သြားႏိုင္သည္”