ကံၾကမၼာေဖြရွာရာလမ္းစဥ္ စာစဥ္ (၁၈) (ဇာတ္သိမ္းပိုင္း)
ေအာင္ျမတ္သာႏွင့္ က်တ္သူေယာင္မယ္
တိတ္တခိုးခ်စ္ရသူ စာစဥ္ (၆၀)
အာဃာတျပန္တမ္း စာစဥ္-၁၂
နတ္ဆိုးဓား၏ အရွင္သခင္ (စာစဥ္-၄)
၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားဆီသို႔ (စာစဥ္ -၇)
အနာဂတ္သားရဲကမာၻ၏ ေရွးသမားေတာ္ စာစဥ္-၁၃
ပူၾကဴးေလးရဲ႕ စူပါဒယ္ဒီ စာစဥ္-၁၄
သိမ္းပိုက္ျခင္း နတ္ဘုရား (စာစဥ္-၁)
ဂိမ္းေလးေအးေဆးေဆာ့ပါရေစ (စာစဥ္-၄)
ေတာင့္တေမွ်ာ္မွန္း အမတလမ္း (စာစဥ္-၇)
နတ္ဆိုးမွတ္တမ္း (စာစဥ္-၇)
ေဆးသိဒၶိရွင္ (စာစဥ္-၉၇)
ျပန္လည္ေမြးဖြားလာေသာ ဓားနတ္ဘုရား (စာစဥ္-၇၆)
ႀကီးျမတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ (စာစဥ္-၁၀၉)
ကမာၻျခားက မိစာၦဘုရင္ (စာစဥ္ ၉)
အလင္းနတ္ဘုရားပလႅင္ေတာ္၏ မ်ိဳးဆက္ေသြး အေမြခံ (စာစဥ္-၆၇)
ေကာင္းကင္ဘုံသို႔ေျခဆန႔္ျခင္း စာစဥ္-၆၉
က်င့္ႀကံသူတို႔ စကားဝိုင္း (စာစဥ္-၁၃၃)
အလိုလိုက္အႀကိဳက္ေဆာင္ျခင္း ခံရေသာ သမီးပ်ိဳ (စာစဥ္-၁၂၁)
Load More >>