စူဠလိပ္ေရထဲလႊတ္သလို
မေလ်ာ့မတင္း ေစာင္းၾကိဳးညင္း
ပိုေနျမဲ က်ားေနျမဲ
ၾကမၼာေဆာင္ သားေကာင္ဆိတ္ျဖစ္
သူခိုးဓားရိုးကမ္း
ဖြတ္မရဓားမဆံုး
ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းလည္း မကယ္ႏွင့္ ေလွေမ်ာလည္း မဆယ္ႏွင့္
ဗူးလံုးနားမထြင္း
တစ္လုပ္စားဖူး သူ့ေက်းဇူး
ေက်ြးကားေက်ြး၏ မဝ ေပးကားေပး၏ မဝ
တံငါနားနီးတံငါ မုဆုိးနားနီးမုဆိုး
က်ားေသကိုအသက္သြင္း
သမင္ေမြးရင္း က်ားစားရင္း
က်ည္ေပြ့အတက္ေပါက္
Load More >>
App Download