တုႏႈိင္းမဲ့ ထန္မ်ိဳးႏြယ္ (စာစဥ္-၂)

Yi (ဟို႔ယြိေဟာင္)

အခမဲ႔
...