မဟာဧကရာဇ္ (စာစဥ္-၂၁)

The White Lotus Group(လင္းေရွာင္)

အခမဲ႔
...