ဆင့္ေခၚျခင္းပညာ ထာဝရတည္ေစေသာ္ (စာစဥ္ ၁)

The White Lotus Group(ယြဲ႕ရန္)

အခမဲ႔
...