ပူၾကဴးေလးရဲ႕ စူပါဒယ္ဒီ စာစဥ္-၂

The Flower Moon

အခမဲ႔
...