ပူၾကဴးေလးရဲ႕ စူပါဒယ္ဒီ စာစဥ္-၁

The Flower Moon

အခမဲ႔
...