အနာဂတ္သားရဲကမာၻ၏ ေရွးသမားေတာ္ (စာစဥ္- ၂၄)

The Flower Moon(ခ်ီကြၽင္း၊ တုန္းဖန္း႐ုန္)

500 Kyats က်ပ္
...