ခ်စ္စိတ္ေလးေတြ ဖူးပြင့္ေစ စာစဥ္-၂

Tae ra (႐ႊီေလာ့စန္း)

အခမဲ႔
...