ၾကယ္တာရာသားရဲမ်ား၏ကမာၻ စာစဥ္-၄

Soul(စုပင္း)

အခမဲ႔
...