ၿပိဳင္ဘက္ကင္းတာအိုသခင္ စာစဥ္-၁

Shwe paji(လုယွီ)

အခမဲ့
...