က်ဳပ္က ၿပိဳင္ဘက္ကင္း (စာစဥ္-၃)

STRANGE

အခမဲ႔
...