က်ဳပ္က ၿပိဳင္ဘက္ကင္း (စာစဥ္-၂)

STRANGE

အခမဲ႔
...