ကမာၻျခားက မိစာၦဘုရင္ (စာစဥ္ ၃)

S.K(ကန္ရွင္)

အခမဲ႔
...