အႏႈိင္းမဲ့ေသြးမ်ိဳးဆက္စနစ္ စာစဥ္-၁

Ryuu(ဂတ္စတပ္)

အခမဲ႔
...