တစ္ကိုယ္ေတာ္ ထြန္းလင္းေတာက္ပျခင္း (စာစဥ္-၃၆)

Paris(လွ်ိဳယြင္ရန္)

500 Kyats က်ပ္
...