အမွန္တရား ရွာပုံေတာ္ (စာစဥ္ -၃၁)

Mirai(စုမင္)

အခမဲ႔
...