၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားဆီသို႔ (စာစဥ္ -၆)

Mini Desserts(လင္းခ်င္းဟယ္)

500 Kyats က်ပ္
...