ယုံခ်င္ယုံ မယုံခ်င္ယုံ ငါ မင္းကိုဖမ္းမိၿပီ (စာစဥ္-၁)

Marshmallow

အခမဲ႔
...