လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာသူႂကြယ္၏ ခ်စ္ဇနီးေလး (စာစဥ္-၂)

Khat (pink lotus)

အခမဲ႔
...