၇၀ ခုႏွစ္မ်ားမွ စည္းကမ္းႀကီးသည့္ဇနီးသည္ (စာစဥ္-၂၁)

IQ Team

500 Kyats က်ပ္
...