မ်က္မျမင္ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ေလး (စာစဥ္-၁)

IQ Team

အခမဲ႔
...