မမေလးအစစ္က ျပန္တိုက္ခိုက္ဖို႔ အစားအစာကိုပဲ အားကိုးတယ္ (စာစဥ္-၂)

IQ Team

အခမဲ႔
...