တစ္ေက်ာ့ျပန္ဟြာဆန္း (စာစဥ္-၁)

Hnin (ခြၽန္းေျမာင္)

အခမဲ႔
...