ကမာၻပ်က္ကပ္က စစ္သည္ေတာ္ စာစဥ္-၂

Hanashiro

အခမဲ႔
...