ျပိဳင္ဘက္ကင္း ဓားနတ္ဘုရား (စာစဥ္-၁)

Colourless Ink

အခမဲ႔
...