ၿပိဳင္ဘက္ကင္း အသန္မာဆုံး သခင္ႀကီးစနစ္ (စာစဥ္-၄)

Charm.Y(လုေရွာင္ယန္)

500 Kyats က်ပ္
...