ၿပိဳင္ဘက္ကင္း အသန္မာဆုံး သခင္ႀကီးစနစ္ (စာစဥ္-၃)

Charm.Y(လုေရွာင္ယန္)

အခမဲ႔
...