ဖီးနစ္ေသြးစက္ (စာစဥ္-၉၀)

Charm.Y(ကုနင္း)

500 Kyats က်ပ္
...