ဖီးနစ္ေသြးစက္ (စာစဥ္-၈၈)

Charm.Y(ကုနင္း)

500 Kyats က်ပ္
...