သားရဲေလ့က်င့္သူ (စာစဥ္-၅)

Black Pearl Team(ေကာင္းဖန္)

အခမဲ႔
...