ျမင့္ျမတ္ေသာက်င့္ႀကံမႈစနစ္ (စာစဥ္-၁)

Bhone Khent Kyaw

အခမဲ႔
...