အလယ္ကလူ စကား၀ဲ၏

ႏြမ္ဂ်ာသုိင္း

700 Kyats က်ပ္
...