ႏြမ္းလ်အိမ္ျပန္

ၾကည္ေအး

1000 Kyats က်ပ္
ကြၽန္မသည္ စာေရးေနသည့္ ထိုကာလအတြင္းမွ ႐ိုးေျဖာင့္ေသာ၊ ဟန္မေဆာင္ေသာ၊ မႂကြားဝါေသာ၊ ေစတနာျဖဴေသာ ႏွလုံးထားၿမဲ ျဖစ္သည္ကို ဝန္ခံႏိုင္ေလရာ ကြၽန္မအတြက္ ဘာမွ ရွက္ေၾကာက္ဖြယ္ မရွိသည္ကို စဥ္းစားမိပါသည္။ (ထိုႏွလုံးသားမ်ိဳး ထားသည္ကို ကြၽန္မ ဂုဏ္ေမာက္၍ မေျပာပါ။ ကြၽန္မတို႔သည္ ထိုႏွလုံးျဖင့္ ေမြးလာခဲ့ၾကသည္လို႔ ယုံၾကည္ပါသည္။ ဂ်ာမန္ကဗ်ာဆရာ ဘားေတာ့ဘရက္ ေျပာသလို မာန္နတ္၏ မ်က္ႏွာဖုံး႐ုပ္ပုံကို ၾကည့္လွ်င္ ယုတ္မာဖို႔ရာ ဘယ္ေလာက္ တပင္တပန္း လုပ္ရသည္။ လုံ႔လထုတ္ရသည္ကို သိႏိုင္ေပသည္။) ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္မသည္ မရွက္ေၾကာက္ မတြန႔္ဆုတ္ေတာ့ဘဲ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ အႏွစ္ ၂၀ အခ်ိန္တြင္းက ေရးခဲ့သည့္ ကြၽန္မ၏ ဝတၳဳႏွစ္ပုဒ္ကို တစိုးတစိမွ် မျပင္ဆင္ မျဖည့္စြက္ မျဖတ္ေတာက္ဘဲ ႐ိုက္ႏွိပ္ေစခဲ့ပါသည္။