ေခတ္သစ္တ႐ုတ္ဘာသာျပန္စာေပႏွင့္ႏိုဗယ္ဆုရွင္သုံးဦး

ျမင့္ေနာင္

500 Kyats က်ပ္
...