ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္းကင္းတန္ခိုးရွင္ စာစဥ္ (၁၁၄)

ျပည့္စုံ(ဝမ္လင္း)

အခမဲ႔
...