ဓားနတ္ဘုရား ဂ်င္ခ်န္ (စာစဥ္-၁၀၈)

ေႂကြ႐ုပ္သြင္(ဂ်င္ခ်န္)

အခမဲ႔
...