သူခိုးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဒ႑ာရီ စာစဥ္ ( ၄ )

ေအးၿငိမ္းေက်ာ္

အခမဲ႔