ေကာင္းကင္လက္ေဆာင္စနစ္ စာစဥ္ - ၄

ေမာင္ရင္ေမာင္

အခမဲ႔
...