ေအာင္ျမတ္သာႏွင့္ သားပိုက္မယ္ေတာ္

ဇေယန(ရာမည)

200 Kyats ကျပ်
...