ဒ႑ာရီထဲက ဖူရွင္း (စာစဥ္-၁၉၇)

ဦးဝင္းခ်ိဳ(ဖူရွင္း)

အခမဲ႔
...