က်ႊန္ေတာ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈ

အၾကည္ေတာ္

1000 Kyats က်ပ္
...