ကတိသစၥာ တည္ေသာခါ၀ယ္ ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ခ်စ္သက္၀င္၏

သိုးေဆာင္း

1000 Kyats က်ပ္
...