ၿပိဳင္ဘက္ကင္း ေထာက္လွမ္းရးစနစ္ပိုင္ရွင္ (စာစဥ္-၇)

လင္းေသာ္တာ

အခမဲ႔
...