ဗီလိန္တစ္ဦး၏ ကံၾကမၼာ စာစဥ္-၅

လင္းသန႔္(ဂူခ်န္းဂ်ီး)

အခမဲ႔
...