ေမာင့္သည္းငယ္ (အပိုင္း -၁)

မိုးေစြေမာင္

အခမဲ႔
...