ေတာ္ဝင္နတ္ဘုရားဧကရာဇ္ (စာစဥ္-၁)

မင္းနႏၵာ (ရဲ႕က်င္းယြီ)

အခမဲ႔
...