နတ္ဆိုးမင္းသား R18 (စာစဥ္-၁)

မင္းနႏၵာ (ခြန္ရတ္ဒ္)

အခမဲ႔
...