အေတာင္မက်ိဳးမခ်င္း ပ်ံသန္းခဲ့ေသာပ်ံလႊား

ဖိုးေက်ာ့

1000 Kyats က်ပ္
...